Klinik Psikoloji Doktora

Klinik Psikoloji Doktora Programı, mezunlarına “Uygulamacı-Akademisyen” yetkinlikleri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Bu amaçla, program kapsamlı teorik derslerle birlikte klinik uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik süpervizyon derslerinden oluşmaktadır. Ayrıca program amacı gereği bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve sentezlere ulaşma için gerekli becerileri de kazandırır.

Doktora programı, öğrencinin her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır ve programın en çok oniki yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Kredili dersleri tamamlamanın azami süresi dört yarıyıl olup, öğrencilerin en geç 5. Yarıyıl sonunda Yeterlilik Sınavına girmesi beklenmektedir. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenciler için tezini tamamlama süresi en çok on ikinci yarıyıl sonuna kadardır.

Bölüm Dersleri:
İlk iki yarıyılda 15 krediden oluşan 5 zorunlu ve 12 krediden oluşan 4 seçmeli dersin başarıyla tamamlanması gerekir. Zorunlu dersler, Araştırma Uygulamaları, İleri Psikopatoloji, İleri Klinik Gözlem ve Görüşme, İleri İstatistik (Yapısal Eşitleme Modellemesi) ve İleri Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme dersleridir. Bölümümüz eklektik (bütüncül) yaklaşımı benimsediğinden, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapi gibi farklı ekoller ile birlikte özel uzmanlık alanlarına yönelik geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunulmaktadır. Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl/dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler hafta içi veya Cumartesi günleri olabilmektedir. Ağırlıklı Sefaköy Kampüs’te yapılmakla birlikte bazı dersler öğretim üyelerinin kliniklerinde de gerçekleşebilmektedir. Süpervizyon aşamasında öğrenci ayrıca tez sürecine yönelik seminer dersini almaya başlar. Seminer dersi kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Kredili dersleri en çok dört yarıyılda tamamlayamayan veya enstitünün belirlediği en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

Süpervizyon:
Üçüncü ve dördüncü yarıyıllarda, derslerini tamamlayan öğrenciler toplam 12 krediden oluşan 4 süpervizyon dersini almaya hak kazanırlar. Yeterlilik sınavına girebilmek için bu 4 süpervizyon dersini başarılıyla tamamlamış olmak koşulu aranır. Her süpervizyon dersi bir uygulama dersidir ve ders kapsamında öğrencinin, yeni bir danışan başvurusunu ele alarak o kişiyle klinik görüşme gerçekleştirmesi beklenir. Her bir süpervizyon dersi, bir yarıyıl boyunca yani 14 hafta sürer ve ideal koşullarda süpervizyon süresi boyunca, öğrencinin yeni danışanı ile başlayan klinik görüşme sürecinin devam etmesi beklenir. Bu seansların niteliksel değerlendirilmesi ve seans içeriğinin uygunluğunun kararı süpervizörün inisiyatifindedir. Her süpervizyon ders bitiminde öğrenci bir Vaka Formülasyon Raporu hazırlar. Öğrenci raporunu, Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenecek Süpervizyon Değerlendirme Kurulu’na sunar. Süpervizyon derslerini başarıyla geçmesi için süpervizörünün de yer aldığı kurulun onayı gerekir.

Süpervizyon sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri dördüncü yarıyıldan sonra bir hastane ya da klinik merkezde toplam 60 gün klinik süpervizyon alarak staj yapılması gerekmektedir. Tüm zorunlu, seçmeli, süpervizyon ve seminer derslerini başarıyla tamamlayan ve staj programını bitiren öğrenciler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler sözlü sınava alınır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

Yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini raporlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci yılda en az iki defa yapılan tez çalışmasının özetini ve yapılacak çalışma planını tez izleme komitesine sunar. Komite tarafından iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekmektedir. Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Doktora tezinin senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazılması ve teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde jüri önünde sözlü olarak savunulması gerekir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Doktora programı süreci ile ilgili detaylı bilgi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

Klinik psikoloji doktora programında verilen derslerin içeriklerine şu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz: http://http://www.arel.edu.tr/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu/doktora/psikoloji-klinik-psikoloji-programi/ders-icerikleri

Program ücretlerine ulaşmak için şu bağlantıyı tıklayınız: 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri için Bilimsel Hazırlık programı yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul için Psikoloji Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Gerekli Koşullar :

 • Psikoloji Bölümü veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmak. 

 • Doktora programlarına başvurabilmek için öncelikle lisans ve yüksek lisans programları mezunu olmanız, ALES sınavından ilgili puan türünden 55 ve üstü bir puan almanız ve YDS ya da muadili bir dil sınavından 55 ve üstü bir puan almanız gerekmektedir.

 

Gerekli Belgeler :

 

 • Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi)

 • Lisans Transkript (Not çizelgesi) fotokopisi

 • Yüksek Lisans Diploması fotokopisi (ya da Geçici Mezuniyet Belgesi  fotokopisi)

 • Yüksek Lisans Transkripti (Not çizelgesi) fotokopisi

 • ALES Sonuç Belgesi

 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi

 • Niyet Mektubu ve Referans mektubu

 • Varsa katılım, sertifika, staj belgesi

Not: Doktora programına yapılan başvurularda ALES veya Yabancı Dil Sınavı puanı olmayan adaylar özel öğrenci statüsünde kabul edilmek koşulu ile programlara başvuru yapabilirler.

 

Başvuru için gerekli tüm belgelerin son başvuru tarihinden önce Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne ulaştırılması gerekmektedir. 

Güz ve bahar dönemi olmak üzere senede iki defa başvuru açılmaktadır. Başvuru tarihlerini ensitünün duyurular kısmından ve online başvuru seçeneğinden takip edebilirsiniz. Başvuru için gerekli tüm belgeleri eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce Arel Universitesi sosyal bilimler enstitüsüne teslim eden adayların dosyaları incelenip ön eleme yapılarak (Lisans not ortalamasına göre sıralama yapılır.) bilim sınavına girmeye hak kazanan adaylar enstitü web sitesinin duyurular kısmından ilan edilir.

Bilim Sınavı

Oluşturulan ilk listeden sonra adaylar bir bilim sınavına tabi tutulur. Bilim sınavından geçerli puan alan adaylar enstitünün web sayfasından duyurulur ve mülakata davet edilirler. 

Mülakat
Başvuru dosyaları üzerinden yapılan ön elemenin ardından adaylar mülakata çağırılırlar. Öğretim üyelerinden oluşan bir grup tarafından düzenlenen mülakatta adayların Klinik Psikoloji bilgisi değerlendirilerek bu alanda yüksek lisans yapmaya uygun bir aday olup olmadıkları ve amaçları/planları değerlendirilir.
Mülakatların ardından programa girmeye hak kazanan asıl ve yedek listeleri enstitü websitesinin duyurular kısmından ilan edilir.
 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri:
Başvuru Dosyası Üzerinden Ön Eleme Kriterleri:

 • Lisans Not Ortalaması

Ön Elemeyi Geçenler İçin Programına Kabul Değerlendirme Kriterleri:

 • Lisans Not Ortalaması %50
 • Mülakat %50

 

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler:
TC Uyruklu Öğrenciler:

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak, 
 2.  Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 3. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript), 
 4. Kimlik fotokopisi, 
 5.  3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 6.  Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 7.  Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.
 8. Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir. 
 9. Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler:

 1. T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak, 
 2. Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi, 
 3. Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti, 
 4. Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),  
 5. Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri, 
 6. 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 7. Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 8. TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.