Desteklenen Araştırma Projeleri

AREL PAM

Proje Başlığı : Dil ile Yaşantı Arasındaki Yarık ve Ruh Sağlığına Etkileri: Günlük Yaşamda ve Psikolojik Yardım Süreçlerinde Dilin Önemi

 

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı : Proje kapsamında hiyerarşik lineer modelleme (HLM) ve gelişim eğrisi (growth curve) analizleri kullanılarak, psikolojik yardım sürecinde Dil ile yaşantı arasında bireyler tarafından algılanan yarığın (DİYAY) öneminin ve sonuca etkisinin araştırılması hedeflenmektedir. Toplanan veriler aracılığıyla psikolojik yardım sürecinde sürece ve yardım edenin danışan tarafından algılanmasına ilişkin değişkenlerin aslında DİYAY’ın azalmasına katkıda bulunduğu için ruh sağlığına katkıda bulunduğuna dair hipoteze destek aranacaktır. Temel hipotez, psikolojik iyileşmenin gerisindeki temel faktörler arasında yer aldığı gittikçe daha fazla vurgulanan, ancak buna rağmen olgusal araştırma bağlamında fazla önemsenmeyen dil faktörünün süreçte belirleyici faktörlerden birisi olduğudur.

 

Bugüne kadar yapılan araştırmalarda dil olgusunun psikolojik sağlıkta oldukça önem arz ettiğine ilişkin temel bulgular elde edilmiş ancak bu etkinin hangi süreçler aracılığıyla ortaya çıktığı henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmanın temel hipotezlerinden birisi, psikolojik yaşantıların paylaşımının, özellikle yapılandırılmış profesyonel yardım ilişkisinde, DİYAY’ı azalttığı için kişinin ruh sağlığına katkıda bulunduğu şeklindedir. Dolayısıyla bu araştırmanın bulguları, dilin işlevlerinin psikolojik iyileşmeye katkısını daha derinlemesine incelemeyi mümkün kılacak ve psikolojik müdahalelerde dilin daha etkili bir şekilde kullanılmasında önemli bilgiler verecektir.