Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans

AREL PAM

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programının amacı, teori ve pratiği birleştirebilen, etik ilkeleri benimsemiş ve klinik beceriler açısından yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

Programın Süreci

Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı kapsamında öğrencilerin aşağıdaki teorik ve uygulama derslerini en geç 4 dönemde bitirmeleri gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan öğrencilerin tezlerini bitirmeleri için iki ek dönem hakkı bulunmaktadır. Ancak uzatılan her dönem için ekstra ücret ödenmektedir.

  I. Dönem
II. Dönem
 1. İleri Psikopatoloji
 2. İleri Klinik Gözlem ve Gözlem
 3. İleri Araştırma Yöntemleri
 4. Süpervizyon I
 5. Seçmeli I
 1. İleri İstatistik
 2. Süpervizyon II
 3. Seçmeli II
 4. Seçmeli III

III. Dönem

IV. Dönem

 1. Süpervizyon III
 2. Seminer
 1. Bitirme Tezi

Devam Zorunluluğu ve Sınavlar

 

Lisansüstü yönetmeliği gereğince, hangi gerekçeyle olursa olsun, devam zorunluluğu bulunan bir dersin devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten final ve bütünleme sınavına giremez ve NA notu ile başarısız sayılır. Psikoloji bölümünde derslere katılıma önem verilmektedir. Teorik dersler için devam zorunluluğu %70, uygulamalı dersler için %80’dir.

 

Sınavlar akademik takvimde belirtilen final haftasında, dersin kendi günü ve sınıfında yapılır.  Giriş niteliğindeki Süpervizyon-1 dersi dışındaki süpervizyonlar uygulama dersleri olduğundan bu derslerin bütünleme sınavları yapılmaz.

 

Ders ve Süpervizyon Seçimleri

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü web sitesinde ders programının açıklanmasının ardından ders döneminin başlangıcından bir veya iki hafta önce öğrenciler, tercih ettikleri derslere kayıt olabilmek için bölüm başkanlığına şahsen başvururlar. Yüksek lisans süpervizyon seçimleri ise online olarak https://supervizyon-kayit.arel.edu.tr/ adresinden yapılır. Süreç dahilinde yaşanabilecek aksaklıklar ile ilgili psikoloji bölüm çalışanlarına mail ile ulaşılabilir.

 

Staj

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans için staj zorunluluğu ardıl 30 iş günüdür. Staj ile ilgili süreç Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARELKAM) tarafından başlatılır ve sonlandırılır. Öğrenci, ARELKAM’a şahsi başvuruda bulunur. Öğrenciler ARELKAM’ın belirlemiş olduğu başvuru tarihleri içinde staj yeri ayarlanmasını talep edebilir (kontenjanlar doğrultusunda belirli sayıda öğrenciye üniversite tarafından staj yeri sağlanmaktadır) ya da kendi ayarladığı staj yerine dair bilgileri ARELKAM’ın sistemine girebilir (http://arelkariyer.arel.edu.tr/ogrenci/login). Stajın uygunluğuna dair onay bölüm koordinatörü tarafından online olarak verilir. Staj tamamlandıktan sonra, stajla ilgili doldurulması gereken formlar (bu formların çıktıları sistemden alınabilir) ARELKAM’a teslim edilir.

 

Tez Süreci

 

 1. Tez danışmanı atama sürecinde öğrenciler Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Danışman Öneri Formu”na görüştükleri ve onay aldıkları öğretim üyesinin ismini yazarlar. Eğer hiçbir öğretim üyesinden onay alınmadıysa bölüm yetkilileri, müsait olan herhangi bir öğretim üyesini öğrenciye danışman olarak atar. Danışman öneri formu, enstitü memurlarından İrem Şimşek’e imzalı bir biçimde teslim edilir. SBE’ye teslim edilen belge Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’na sevk edilir. Psikoloji bölümü çalışanlarından Berfin Tüzer, onaylanan formları SBE’ye yeniden sevk eder. Sevkedilen belgeler İrem Şimşek tarafından diğer enstitü çalışanlarına iletilir ve resmi atamalar girilir. Böylece öğrencinin tez danışmanı atanmış olur.
 2. Yönetmeliğe göre yüksek lisans öğrencilerine ikinci dönemin sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılmalıdır.
 3. Öğrencinin tez sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi gibi hususlardan dolayı tez danışmanı, danışmanlıktan feragat edebilir. Feragat işlemi, enstitüye teslim edilen bir dilekçe aracılığıyla gerçekleşir.
 4. Etik Kurul Onayı Süreci: Öğrencinin tezi için etik kurul onayı alması gerekliliği tez danışmanının inisiyatifinde olup zorunlu değildir. İstanbul Arel Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yürüteceği ve/veya araştırmacı olarak dahil olacağı bilimsel araştırma tez ve yayın süreçleri ile ilgili olarak etik kurul onayı için başvuru formunu, başvuru şartları ile ilgili bilgileri, son başvuru tarihlerini ve Etik Kurul toplantı tarihlerini https://www.arel.edu.tr/etik-kurul sayfasından edinebilirsiniz. Etik kurul değerlendirme süreci yaklaşık 1 ay sürer.
 5. Tez sürecinin sonunda öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Tez Teslim Formu”nu doldurur. Jüri önerisi varsa ilgili alana yazar ve danışmanıyla birlikte bir savunma tarihi belirler. Öğrenci, tezini teslim ettiği tarihinten en erken üç hafta sonra savunma günü alabilir. Bu konuda esneklik tanınmamaktadır. Normal süresi içerisinde olan öğrencilerin son tez teslim tarihi güz dönemi için 30 Ağustos; bahar dönemi için 30 Ocak’tır. Dördüncü dönemleri olmasına rağmen tez sürecini bitirmemiş ve dolayısıyla ek ücretli dönem almış olan (Örneğin beşinci veya altıncı döneminde olan kişiler) öğrencilerin ise son tez teslim tarihleri 30 Mayıs ve 30 Kasım’dır.
 6. Form enstitü memuru İrem Şimşek tarafından bölüm başkanlığına sevk edilir. Bölüm asistanı Berfin Tüzer, formda belirtilen gün ve saate göre bir kurumiçi, bir de kurum dışından öğretim üyesi belirleme sürecini yönetir. Böylece savunma günü belirlenmiş olur; form enstitüye üst yazı ile geri gönderilir. Yer alan bilgilere göre enstitü memuru Burcu Balım (burcubalim@arel.edu.tr) ve Büşra Sadi (busrasadi@arel.edu.tr), öğrencinin teslim ettiği tez örneklerini intihal raporlarıyla birlikte posta ile jüri üyelerine gönderir. Tez savunmasına girecek olan öğrencinin tez teslim formu ile birlikte enstitüye tezinin basılmış 4 nüshasını ve tezin Word uzantılı elektronik halinin CD’ye basılmış halini enstitüye teslim etmesi gerekir.
 7. Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı’nın belirlediği intihal üst sınırı %20’dir. İntihal raporunun incelenmesinin ardından tez danışmanı savunma gününde değişiklik yapabilme yetkisine sahiptir. Örneğin tezin tesliminin ardından enstitü tarafından alınan intihal raporuna istinaden tez danışmanı oran/içerik incelemesinden sonra intihal yüzdesini uygun bulmayabilir ve tez savunma tarihinde değişiklik yapabilir. Tez teslimlerinde bu tür bir gecikmenin göz önünde bulundurulması öğrencinin sorumluluğundadır.
 8. Tez savunma aşamasına gelip jüriden başarı ile geçen adaylar için mezuniyet aşaması başlar. Öğrenciler, savunmadan sonra tezlerinin karton kapaklı iki nüshasını ve tezin Word halini CD ortamında teslim ederler. Bahsedilen karton kapaklı tez için birtakım şekil zorunlulukları vardır. Bunların ilki tezin yemin metninden hemen önceki sayfaya jüri üyelerinin imzalarının olduğu belgeyi koymak; diğeri ise kapaklı tezin yan tarafındaki sırtlık kısmında tez bilgilerinin bulunmasıdır. Bununla ilgili detaylı açıklamalar tez yazım kılavuzunda mevcuttur.
 9. YÖK Tez Veri Formu’na e-devlet şifreleri ile erişim sağlayıp tezlerine dair başlık, özet ve dizin bilgilerini girerler. YÖK Tez Veri Formu’nun iki çıktısı alınarak imzalanır ve enstitüye teslim edilir. (Not: Öğrencinin tezinin YÖKTEZ’de görünmesi yaklaşık 2 ay süren bir süreç olmaktadır. Mezuniyet işlemleri tamamlanıp ilişik kesme sağlandıktan sonra enstitü yetkilileri öğrenci adına YÖK’e öğrencinin tezini gönderir ve süreç başlamış olur.)
 10. Mezuniyet işlemlerinin sonlanmasını takip eden 1 ay içinde öğrenci geçici mezuniyet belgesi için başvuru yapabilir. Geçici mezuniyet belgesi geri alınmak koşuluyla öğrenciye yalnızca bir defaya mahsus olarak verilir. Diplomanın aslının basılmasından sonra öğrenci diplomayı alırken geçici mezuniyet belgesini teslim etmek zorundadır.
 11. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından mezun olan öğrencilerin diplomalarının İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylatılması zorunludur. Aktarılan zorunluluk YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin basılı olan diplomaları enstitü yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne onay işlemi için götürülür. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürer.

Programın İçeriği

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yer alan derslerin havuzu aşağıdaki linkte yer almaktadır. Listede yer alan derslerin hangilerinin açılacağı dönemlere göre değişkenlik gösterebilmektedir.

 

https://www.arel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu/klinik-psikoloji-programi-yuksek-lisans/klinik-psikoloji-programi-tezsiz/ders-icerikleri

Program Ücreti

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının ücretlerine bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://www.arel.edu.tr/mali-isler-daire-baskanligi/ucretler/enstitu/sosyal-bilimler-enstitusu

Bilimsel Hazırlık

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri için Bilimsel Hazırlık programı yoktur. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına kabul için Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

Gerekli Koşullar:

 

Programa başvuranların aşağıdaki koşulları karşılıyor olmaları gereklidir:

 • Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) lisans programından mezun olmak.
 • ALES, GRE veya GMAT sınavlarından herhangi biri için aşağıda belirtilen bir puanı karşılıyor olmak
 • ALES > 55 (Eşit Ağırlık)
 • Program türkçe olduğu için ingilizce şartı aranmamaktadır.

Başvuru Süreci ve Takvimi

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE KAYIT

 

Online Başvuru: Klinik Psikoloji Yüksek Lisans kayıtlarının ilk basamağı online başvuru olup, Haziran ayında Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından (https://www.arel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu) başvuru için duyurusu yapılır.

 

Online başvurunun ardından tüm başvuran öğrencilerin listesi alınır ve bu öğrenciler mail aracılığıyla yazılı bilim sınavına davet edilir. Bilim sınavına ilişkin gün ve saat duyurusu Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasından (https://www.arel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu) duyurulur. Davet yazısında öğrencilerden diploma, transkript, referans mektubu, sertifikalar vb. belgeleri içeren bir dosya getirmesi istenir. Bu aşamada eksik veya gerçeğe aykırı belgelerin teslimi halinde aday öğrencinin başvuru iptal edilir.Öğrencinin bilim sınavından aldığı puanın %30’u, genel not ortalamasının %20’si ve ALES puanının %50’si alınarak oluşturulan listede kesme puanının üzerinde kalan kişiler mülakata çağırılır. Aday öğrenciler mülakat aşamasını geçtikten sonra internet sayfasında yer alan duyuru ile programa kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenirler. Öğrenciler, duyurudan sonraki hafta enstitü tarafından kayıt için davet edilirler.

 

Enstitü kaydı ve mali kayıt için öğrencilere tanınan süre sona erdiğinde asil listede yer alıp kayıt yapmayan adayların yerine yedek listede yer alan adaylar kayıt için davet edilir.

 

Programa kabul almış öğrencilerden kayıt için istenen belgeler :

 

TC Uyruklu Öğrenciler :

 

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Noter onaylı Lisans diploması fotokopisi ya da Geçici mezuniyet belgesi,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Kimlik fotokopisi,
 • 3 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
 • ALES belgesi, (veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE belgesi)
 • Mezuniyet aşamasındaki adayların mezuniyet belgesi yerine onaylı not çizelgesi getirmeleri yeterli olmaktadır.
 • Yurtdışında alınan diplomalarda Denklik Belgesi istenir.
 • Yurtdışından mezun adaylardan diplomasının ve not çizelgesinin yeminli tercümandan noter onaylı türkçe çevirisi istenir.

 

Yabancı Uyruklu Öğrenciler :

 

 • T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak,
 • Lisans diplomasına sahip olmak. Diplomanın noterden onaylı Türkçe çevirisi,
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’ndan alınan Denklik Belgesinin aslı veya onaylı sureti,
 • Noter onaylı Not çizelgesi (transkript),
 • Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların tercümelerinin noter tasdikli suretleri,
 • 4 Adet renkli vesikalık fotoğraf (4,5 x 6 cm.),
 • Öğrencinin Ülkesindeki T.C. Büyükelçiliği Başkonsolosluğundan Alacağı Öğrenci Vizesi,
 • TÖMER veya İstanbul Arel Üniversitesi tarafından kurulan komisyonun yapacağı Türk Dili sınavından 100 üzerinden En Az 70 puan almaları (Türkçe dil sınavından başarılı olamayanlar Türkçe öğrenmek için 1 yıl izinli sayılır.)

Online Başvuru

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.Online başvuru formu belirtilen tarih aralıklarında bu linkte yer alır: https://v2.arel.edu.tr/doktora-ve-yukseklisans-basvuru-formu