Psikoloji Doktora

AREL PAM

Psikoloji Doktora Programı, mezunlarına “Uygulamacı-Akademisyen” yetkinlikleri kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Bu amaçla, program kapsamlı teorik derslerle birlikte klinik uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik 4 süpervizyon dersinden oluşmaktadır. Ayrıca program amacı gereği bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve senteze ulaşma için gerekli becerileri de kazandırır.

Programın Süreci

Doktora programı, öğrencinin her yarıyıl kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, toplam sekiz yarıyıldan oluşmaktadır ve programın en çok oniki yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Kredili dersleri tamamlamanın azami süresi dört yarıyıl olup, öğrencilerin en geç 5. Yarıyıl sonunda Yeterlilik Sınavına girmesi beklenmektedir. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Yeterlilik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen öğrenciler için tezini tamamlama süresi en çok on ikinci yarıyıl sonuna kadardır.

 

Doktora programından mezun olabilmek için öğrencilerin akademik yayın yapmaları gerekmektedir. Buna ilişkin yönetmelik maddesi şöyledir:

 

“Diplomaya hak kazanabilmek ve mezun olabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin, Üniversite adresli; bir adet bilimsel makale uluslararası hakemli dergilerde veya ulusal boyutta Üniversitelerarası Kurulun kabul ettiği hakemli dergiler ile uluslararası kongrelerde yayın yapmış olması gerekir. Söz konusu yayın koşulu aranmayacak doktora programları ile yayın koşulu yerine geçecek olan kriterlerin belirlenmesi anabilim dalı başkanlığının önerisi, Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir.”

 

 

Bölüm Dersleri:

 

İlk dört yarıyılda tüm kredili derslerin (4 zorunlu, 4 seçmeli ve 4 süpervizyon dersi) başarıyla tamamlanması gerekir. Zorunlu dersler, Araştırma Uygulamaları, Psikopatoloji Kuram ve Tanı, İleri Klinik Gözlem ve Görüşme ve İleri İstatistik (Yapısal Eşitleme Modellemesi)’dir. Bölümümüz eklektik (bütüncül) yaklaşımı benimsediğinden, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Psikodinamik ve Psikanalitik Psikoterapi gibi farklı ekoller ile birlikte özel uzmanlık alanlarına yönelik geniş bir yelpazede seçmeli dersler sunulmaktadır. Eğer öğrenci bir dersten başarısız olursa, o dersi bir sonraki yıl/dönem yeniden alarak başarı sağlayabilir. Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Dersler hafta içi veya Cumartesi günleri olabilmektedir. Ağırlıklı Sefaköy Kampüs’te yapılmakla birlikte bazı dersler öğretim üyelerinin kliniklerinde de gerçekleşebilmektedir. Süpervizyon aşamasında öğrenci ayrıca tez sürecine yönelik seminer dersini almaya başlar. Seminer dersi kredisiz olup başarılı/başarısız olarak değerlendirilir. Kredili dersleri en çok dört yarıyılda tamamlayamayan veya enstitünün belirlediği en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

Müfredat: 

1. Dönem 2. Dönem
Psikopatoloji Kuram ve Tanı Psikoterapi Süpervizyon-I
Araştırma Uygulamaları Psikoterapi Süpervizyon-II
İleri Klinik Gözlem ve Görüşme Seçmeli Ders
İleri İstatistik Seçmeli Ders
Seçmeli Ders Seçmeli Ders
   
3. Dönem 4. Dönem
Psikoterapi Süpervizyon-III Yeterlilik Sınavı
Psikoterapi Süpervizyon-IV
Seminer
5. Dönem 6. Dönem
Tez Önerisi Tez
Staj  
7. Dönem 8. Dönem
Tez Tez

 

Süpervizyon:

 

İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler, toplam 12 krediden oluşan 4 süpervizyon dersini almaya hak kazanırlar. Yeterlilik sınavına girebilmek için bu 4 süpervizyon dersini başarılıyla tamamlamış olmak koşulu aranır. Her süpervizyon dersi bir uygulama dersidir ve ders kapsamında öğrencinin, yeni bir danışan başvurusunu ele alarak o kişiyle klinik görüşme gerçekleştirmesi beklenir. Her bir süpervizyon dersi, bir yarıyıl boyunca yani 14 hafta sürer ve ideal koşullarda süpervizyon süresi boyunca, öğrencinin yeni danışanı ile başlayan klinik görüşme sürecinin devam etmesi beklenir. Bu seansların niteliksel değerlendirilmesi ve seans içeriğinin uygunluğunun kararı süpervizörün inisiyatifindedir. Her süpervizyon ders bitiminde öğrenci bir Vaka Formülasyon Raporu hazırlar. Öğrenci raporunu, Psikoloji Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından belirlenecek Süpervizyon Değerlendirme Kurulu’na sunar. Süpervizyon derslerini başarıyla geçmesi için süpervizörünün de yer aldığı kurulun onayı gerekir.

 

Süpervizyon sürecini başarıyla tamamlayan öğrencileri dördüncü yarıyıldan sonra bir hastane ya da klinik merkezde toplam 60 gün klinik süpervizyon alarak staj yapılması gerekmektedir. Tüm zorunlu, seçmeli, süpervizyon ve seminer derslerini başarıyla tamamlayan ve staj programını bitiren öğrenciler yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler sözlü sınava alınır. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 

Yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenciler için takip eden bir ay içerisinde tez izleme komitesi kurulur ve öğrenci en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini raporlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi kabul edilen öğrenci yılda iki defa yapılan tez çalışmasının özetini ve yapılacak çalışma planını tez izleme komitesine sunar. Komite tarafından iki kez üst üste veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunması gerekmektedir. Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir. Doktora tezinin senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazılması ve teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde jüri önünde sözlü olarak savunulması gerekir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tez hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Doktora programı süreci ile ilgili detaylı bilgi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 20.04.2016 tarihli Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine bakınız.

 

Tez Süreci ve Savunma

 

 1. Yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrencinin doktora tez izleme komitesi 1 ay içerisinde oluşturulur. Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. Öğrenci tez izleme komitesinde yer alması için onay aldığı öğretim üyelerini bölüm yetkililerini bildirebilir ve bölüm tarafından uygun bulunursa öğrencinin talebi doğrultusunda komite oluşturulabilir. Eğer hiçbir öğretim üyesinden onay alınmadıysa müsait olan herhangi bir öğretim üyesi bölüm yetkilileri tarafından öğrenciye tez danışman olarak atanır.
 2. Öğrencinin tez sürecinde üzerine düşen görevleri yerine getirmemesi gibi hususlardan dolayı tez danışmanı, danışmanlıktan feragat edebilir. Feragat işlemi, enstitüye teslim edilen bir dilekçe aracılığıyla gerçekleşir.
 3. Tez izleme komitesi (TİK) oluşturulan öğrenci ilgili TİK’i yönetim kurulu kararı ile kesinleştikten sonra en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan  “Tez Konu Savunması”nı yapması gerekir. Tez konu savunmasına girecek olan öğrencinin Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Tez/Proje Konu Öneri Formu”nu doldurması gerekir.
 4. Etik Kurul Onayı Süreci: İstanbul Arel Üniversitesi öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin yürüteceği ve/veya araştırmacı olarak dahil olacağı bilimsel araştırma tez ve yayın süreçleri ile ilgili olarak etik kurul onayı için başvuru formunu, başvuru şartları ile ilgili bilgileri, son başvuru tarihlerini ve Etik Kurul toplantı tarihlerini https://www.arel.edu.tr/etik-kurul sayfasından edinebilirsiniz. Etik kurul değerlendirme süreci yaklaşık 1 ay sürer.
 5. Tez konu savunmasına girmek isteyen öğrenci Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Tez Teslim Formu”nu doldurur. Jüri önerisi varsa ilgili alana yazar ve danışmanıyla birlikte bir savunma tarihi belirler. Form enstitü tarafından bölüm başkanlığına sevk edilir. Bölüm çalışanları, formda belirtilen gün ve saate göre bir kurumiçi, bir de kurum dışından öğretim üyesi belirler. Böylece savunma günü ve jüri üyeleri belirlenmiş olur. Form enstitüye üst yazı ile geri gönderilir. Yer alan bilgilere göre enstitü çalışanları öğrencinin teslim ettiği tez örneklerini posta ile tez savunmasına davet edilen jüri üyelerine gönderir.
 6. Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanır. Tez konu savunmasından sonra ilk TİK için zaman kıstası bulunmamakla birlikte her TİK arasında en az 6 ay bulunması gerekir. Öğrenci her TİK öncesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfasında yer alan “Doktora Tez Çalışma Raporu”nu doldurur.
 7. En az 3 kere tez izleme komitesinden başarılı bir şekilde geçmiş olan öğrenci tez danışmanının onayı ile son tez ileme tarihinden en erken 1 ay sonra tez savunmasına girebilir.

 

Mezuniyet Aşaması

 

 1. Tez savunmasını başarı ile geçen adaylar için mezuniyet aşaması başlar. Öğrenciler, savunmadan sonra tezlerinin karton kapaklı iki nüshasını ve tezin Word halini CD ortamında teslim ederler. Bahsedilen karton kapaklı tez için birtakım şekil zorunlulukları vardır. Bunların ilki tezin yemin metninden hemen önceki sayfaya jüri üyelerinin imzalarının olduğu belgeyi koymak; diğeri ise kapaklı tezin yan tarafındaki sırtlık kısmında tez bilgilerinin bulunmasıdır. Bununla ilgili detaylı açıklamalar tez yazım kılavuzunda mevcuttur.
 2. YÖK Tez Veri Formu’na e-devlet şifreleri ile erişim sağlayıp tezlerine dair başlık, özet ve dizin bilgilerini girerler. YÖK Tez Veri Formu’nun iki çıktısı alınarak imzalanır ve enstitüye teslim edilir.
  1. Not: Öğrencinin tezinin YÖKTEZ’de görünmesi yaklaşık 2 ay süren bir süreç olmaktadır. Mezuniyet işlemleri tamamlanıp ilişik kesme sağlandıktan sonra enstitü yetkilileri öğrenci adına YÖK’e öğrencinin tezini gönderir ve süreç başlamış olur.
 3. Mezuniyet işlemlerinin sonlanmasını takip eden 1 ayda öğrenci, geçici mezuniyet belgesi için başvuru yapabilir. Geçici mezuniyet belgesi geri alınmak koşuluyla öğrenciye yalnızca bir defaya mahsus olarak verilir. Diplomanın aslının basılmasından sonra öğrenci diplomayı alırken geçici mezuniyet belgesini teslim etmek zorundadır.
 4. Klinik Psikoloji Doktora Programından mezun olan öğrencilerin diplomalarının İl Sağlık Müdürlüklerinden onaylatılması zorunludur. Aktarılan zorunluluk YÖK tarafından belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin basılı olan diplomaları enstitü yetkilileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne onay işlemi için götürülür. Bu süreç yaklaşık 2 ay sürer.

Programın İçeriği

Klinik psikoloji doktora programında verilen derslerin içeriklerine şu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://istanbularel.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-enstitusu-psikoloji-klinik-psikoloji-programi-doktora/

 

Not: Yukarıdaki linkte yer alan dersler bir havuzu ifade etmektedir. Dolayısıyla seçmeli derslerden hangilerinin açılacağı dönemlere göre  değişkenlik gösterebilir.

Bilimsel Hazırlık

Lisans mezuniyeti psikoloji bölümü haricinde olan adaylar için, Anabilim Dalı Başkanlığı’nca bilimsel hazırlık derslerine ihtiyaç belirlenir.

Başvuru Koşulları ve Başvuru Süreci

2023-2024 bahar döneminde Psikoloji Ana Bilim Dalına bağlı Psikoloji Doktora Programı, Psikoloji Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları, Klinik Psikoloji Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılacaktır. Programlara başvurmak için gerekli asgari şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Psikoloji Doktora Programı Başvuru Koşulları

 • 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak
 • Yüksek Lisansı Psikoloji ya da alt dallarından birinde tezli programdan mezun olmak.
 • ALES Sınavından (Eşit Ağırlık) en az 55 puan almak.
 • YDS ya da muadili bir dil sınavından 55 ve üstü puanı karşılıyor olmak.

 

https://www.istanbularel.edu.tr/sosyal-bilimler-enstitusu-psikoloji-klinik-psikoloji-programi-doktora/

 

Psikoloji Doktora Değerlendirme Kriteri

 

Psikoloji Doktora Programı için azami koşulları sağlayan her aday bilim sınavına girecektir. ALES puanının %50’si, bilim sınavı sonucunun %20’si, yüksek lisans genel not ortalamasının %30’u toplanarak adayların nihai puanları belirlenecektir. Nihai puan sıralamasına göre Psikoloji Doktora Programı için ilk 15 kişi kesin kayıt hakkı kazanacaktır.

Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine sırasıyla yedek listede de bulunan adaylar kayda davet edilecektir.

Online Başvuru

Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemi süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle daha sonra forma tekrar girilerek gerekli düzeltmeleri yapmak mümkündür. Form eksiksiz olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanması ve başvuru için gerekli belgelerle birlikte enstitüye teslim edilmelidir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler gibi bazı bilgilerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenmektedir.

Online başvuru formu belirtilen tarih aralıklarında bu linkte yer alır: https://obs.arel.edu.tr/oibs/ina_app/