Tezler

 1. Algılanan Anne Tutumları İle Zorbalık Mağduriyet İlişkisinde Ontolojik İyi Oluşun Aracılık Rolü
 2. Alopesi Areata Hastalarının Zihinselleştirme Yetilerinin Dil Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
 3. Babası Cezaevinde Olan Ergenlerin, Temel Psikolojik İhtiyaçlarına Ebeveynlerinden Aldığı Destek İle Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkide Birincilik Algısının Aracılık Etkisi
 4. Cinsel Sadizm, Cinsel Mazoşizm ve Fetişizm Ölçeklerinin Türkçe Uyarlamasının Güvenilirlik ve Geçerliliği
 5. Çocukluk Çağı Travmaları İle Ruh Sağlığı İlişkisinde Ontolojik İyi-Oluş Düzeyinin Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi
 6. Hükümlü Tutuklardaki Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile Ontolojik İyi Oluş ve Öfke İlişkisi Özşefkat ve Mutlak Gerçeklik İhtiyacının Aracı Rolü
 7. İçsel Aile Sistemleri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
 8. İrrasyonel İnanışların Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki İlişkisi ve Birbirleri ile Olan Etkileşimleri
 9. İrrasyonel İnanışların Ontolojik İyi Olma Değişkenleri ile Değerlendirilmesi
 10. İşitme Engelli Bireylerde Dil Kullanımı ile Depresyon Arasındaki İlişkide Saldırganlık Eğiliminin Etkisi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması
 11. Otantiklik ile Ruh Sağlığı ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Ontolojik İyi Oluşun Aracı Rolü
 12. Suça Sürüklenmiş Çocuklarda Annenin Ontolojik İyi- Oluşu İle Çocuğunun Öz - Kontrol Düzeyi Arasındaki İlişkide Temel Psikolojik İhtiyaçlar ve Biriciklik Algısının Aracılık Etkilerinin Belirlemesi
 13. The Predictors of Disordered Eating Attitudes a Comparison Study of Clinical and Healthy Population
 14. Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Depresyon Arasındaki İlişkide Ontolojik İyi-Oluşun Aracılık Etkisi Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Çalışması
 15. Varoluşsal Öfke Ölçeği Geliştirme ÇalışmasıYetişkin Bireylerde Tanrıya Bağlanma ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişkisinde Ölüm Kaygısı ve Mutlak Doğru İhtiyacının Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi İle Test Edilmesi
 16. Yetişkin Çiftlerde Erken Dönem Ebeveyne Bağlanma İle Cinsel Doyum Arasındaki İlişki Bağlanma Stillerinin Aracılık Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Test Edilmesi
 17. Bariatrik Cerrahi Sonrası Kilo Geri Alımının, Gece Yeme, Duygusal Yeme, Yeme Endişesi, Depresyon Ve Demografik Özellikler Tarafından Yordanması
 18. Borderline Kişilik Bozukluğunda Depresif Semptom Ve Çocukluk Çağı Travmalarının Dürtüsellik, Kendine Zarar Verme Ve İntihar Davranışları Üzerindeki Yordayıcı Etkisi